Historia czasopisma

Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej jest czasopismem naukowym. Inicjatorami jego powstania byli pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pismo zastąpiło Zeszyty Naukowe UR "Historia" (wcześniej WSP w Rzeszowie). Pierwszy numer periodyku ukazał się w 2008 roku. Jego redaktorami zostali: prof. dr hab. Jerzy Motylewicz, ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec i dr Wioletta Zawitkowska. Od numeru drugiego redaktorami są: prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec i dr Wioletta Zawitkowska. Do tej pory ukazały się cztery numery (ostatni, podwójny). Czasopismo podzielone jest na dwie główne części: rozprawy i artykuły oraz recenzje i omówienia (od ostatniego numeru także sprawozdania). Zgodnie z intencją założycieli na jego łamach jest przedstawiana problematyka odnosząca się do stosunków politycznych, ekonomicznych, kulturowych, etnicznych i religijnych szeroko pojętego pogranicza. Wśród autorów są zarówno historycy i politolodzy związani z rodzimym uniwersytetem, jak i osoby pochodzące z innych ośrodków badawczych, z kraju, jak i z zagranicy, a wśród nich zarówno uznane już autorytety badawcze, jak i grono młodych adeptów sztuki historycznej - doktorów i doktorantów. Odbiorcami pisma są nie tylko historycy, ale i politolodzy, kulturoznawcy, językoznawcy. Teksty publikowane są głównie w języku polskim, ale także i ukraińskim (redakcja dopuszcza także możliwość publikacji w innych językach). Wszystkie artykuły i rozprawy zaopatrzone są w streszczenia w języku angielskim, zaś teksty obcojęzyczne dodatkowo w obszerny abstrakt w jęz. polskim.

Nad dwoma pierwszymi numerami czuwał Komitet Redakcyjny złożony z pracowników naukowych Instytutu Historii UR z tytułem profesora zwyczajnego. Od ostatniego numeru rozszerzono jego skład o naukowców reprezentujących zagraniczne ośrodki badawcze (szerzej zob. Redakcja).

W ostatnim czasie redaktorzy czynią starania, aby Czasopismo stało się również dostępne w wersji internetowej. W chwili obecnej na stronach internetowych pisma dostępne są informacje dotyczące spisu treści poszczególnych numerów.

 

 Copyright - © Instytut Historii UR, Rzeszów 2020