Szanowni Państwo,

Od 2008 r. ukazuje się w Rzeszowie czasopismo naukowe Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorami powstania i redaktorami periodyku są pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie zespół redakcyjny chciałby poszerzyć dotychczasowy obszar tematyczny pisma. Wersja papierowa jest pierwotną wersją Limesu i nadal taką pozostanie. Kontynuowane wszakże będą podjęte w ostatnim czasie starania, aby Limes stał się również dostępny w wersji internetowej.
Redakcja chce utrzymać również dotychczasowy obszar tematyczny periodyku. Czasopismo nadal będzie poświęcone zagadnieniom tytułowej Europy Środkowo-Wschodniej, jednakże poszerzony zarówno w zakresie treściowym jak i czasowym oraz przestrzennym, gdyż tytułowy termin łaciński limes jest bardzo pojemny znaczeniowo. Łamy czasopisma są zatem otwarte na tematy z zakresu geografii i demografii historycznej, szeroko pojętego makro i mikro pogranicza w ujęciu historycznym, od czasów prehistorycznych po dzieje najnowsze: etnicznego, narodowego, językowego, politycznego, kulturowego, edukacyjnego, konfesyjnego, gospodarczego, komunikacyjnego i turystyczno-rekreacyjnego a także dotyczącego kwestii demograficznych czy militarnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Przestrzennie tematyka tekstów może obejmować także tereny spoza obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli są integralnie związane z tym obszarem (np. wysiedlenia, wywózki, migracje, diaspora, sąsiedztwa i kontakty z obszarami ościennymi).
Ze względu na tak szerokie spektrum tematyczne łamy periodyku są otwarte dla historyków, archeologów, archiwistów, demografów, politologów, filologów i politologów. Redaktorzy liczą na szeroką współpracę pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, dyscyplinami.
Zachowane zostaną dotychczasowe działy, które mają charakter stały od początku ukazywania się periodyku: rozprawy i artykuły, recenzje, omówienia i sprawozdania. Nowym działem od tego numeru będzie bibliografia do dziejów regionu.
Dotychczas czasopismo publikowało na swych łamach teksty głównie w języku polskim. Obecnie Limes otwiera się na artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego pisma naukowego.

 

 Copyright - © Instytut Historii UR, Rzeszów 2020